logo_pl.png
pik_sprache.png

Wybierz swój język

banner_mobile.jpg

BADANIA


Badania i rozwój w zakresie wykorzystania surowców pochodzenia biologicznego w sektorze rolnym

Każdego roku w Europie produkuje się około 1800 milionów ton gnojowicy. Gnojowica, pozostałości fermentacyjne z biogazowni i inne pozostałości rolnicze dostarczają gruntom uprawnym cennej materii organicznej i niezbędnych składników odżywczych, które pomagają zaspokoić potrzeby odżywcze roślin, a także utrzymać żyzność gleby. Jednak na obszarach, na których prowadzona jest intensywna hodowla zwierząt gospodarskich, użytkowanie gruntów nie zawsze jest możliwe – ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych w glebie.

Instalacja pilotażowa do przetwarzania obornika zwierzęcego: obornik świński składa się w 90% z wody. Reszta to cenne składniki odżywcze dla roślin (przede wszystkim azot i fosfor), jak również niestrawne surowce (takie jak włókna roślinne). W ramach projektu BioEcoSIM opracowano różne procesy przetwarzania składników obornika zwierzęcego w wysokiej jakości nawozy i zintegrowano je jako osobne moduły w jednej instalacji pilotażowej. Umożliwia to obróbkę nawozu bezpośrednio w miejscu jego powstawania. Proces ten odbywa się w zamkniętym systemie z wykorzystaniem pary przegrzanej, co pozwala osiągnąć wysoką efektywność energetyczną. Mikroorganizmy zostają całkowicie zniszczone. W razie potrzeby suszone składniki organiczne przetwarza się na biowęgiel organiczny w procesie pirolizy, w temperaturze ponad 300ºC – w atmosferze przegrzanej pary wodnej, tak jak w fazie suszenia.

Więcej informacji można uzyskać od naszego partnera technologicznego – Instytutu Fraunhoferaforschung_foto_03.jpg

Zmniejszone zużycie wody i energii w przetwórstwie mleka

Przemysł mleczarski jest ważnym sektorem przemysłu spożywczego i generuje obroty na poziomie 124,3 mld euro oraz wartość dodaną w wysokości 17,4 mld euro rocznie. Wiąże się z tym wysoki pobór energii i wody – zarówno całkowity, jak i na jednostkę produkcji. 98% świeżej wody użytkowej ma jakość wody pitnej. 80% zużycia energii wykorzystuje się na ciepło procesowe, pasteryzację, sterylizację, suszenie i czyszczenie.

W EnReMilk studia przypadków pokazują oszczędności energii na poziomie co najmniej 20% i wody na poziomie co najmniej 30%, które to wartości można osiągnąć zarówno w małych i średnich firmach, jak i w większych mleczarniach. Nowatorskie technologie inżynieryjne optymalizuje się i wdraża w kluczowych zakładach mleczarskich, co pozwala zapewnić znaczne oszczędności – zarówno wody jak i energii – a jednocześnie jakość i bezpieczeństwo żywności.

Więcej informacji można uzyskać od naszego partnera technologicznego – Instytutu Fraunhofera

 

forschung_foto_01.jpg

Nietermiczne procesy w produkcji wina

w celu zmniejszenia zawartości lub całkowitego wyeliminowania siarczków oraz innych konserwantów w winie.

Projekt PreserveWine dostarczył cennych informacji naukowych i technologicznych na temat nowego nietermicznego procesu zwanego technologią zmiany ciśnienia (PCT). Proces ten jest nietermiczną metodą konserwacji, w celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia płynnych artykułów spożywczych. W przypadku wina proces ten pozwala na redukcję dodatku siarczynu, który jest powszechnie stosowany do inaktywacji drożdży i zapobiegania psuciu się żywności spowodowanemu przez drobnoustroje.

PCT wykorzystuje wyższą rozpuszczalność gazów pod ciśnieniem. Główna zaleta tej technologii polega na tym, że składniki niestabilne termicznie, kolor i smak pozostają niezmienione, a ilość tlenu w winie jest znacznie zmniejszona, co pozwala uniknąć utleniania. Konsorcjum PreserveWine-DEMO chce zwiększyć zakres i wpływ wyników badań uzyskanych w poprzednim projekcie oraz promować wykorzystanie technologii PCT na skalę przemysłową. Aby osiągnąć ten cel, w zakładach przemysłowych należy przeprowadzić prezentację projektu, która potwierdzi długoterminową efektywność, koszty eksploatacji i rentowność.

Więcej informacji na temat tego projektu badawczego można uzyskać od naszego partnera technologicznego – Instytutu Fraunhoferaforschung_foto_03.png

Przekształcanie odpadów rolnych w stabilne surowce do użytku biochemicznego i bioenergetycznego.

Ogólna koncepcja SteamBio polega na stworzeniu komercyjnej platformy, która może stabilizować materiały biomasowe w pobliżu ich źródła, w celu późniejszego wykorzystania biochemicznego i bioenergetycznego. Platforma będzie skalowalna i umożliwi zarówno mobilne udostępnianie w zależności od wymagań sezonowych, jak i stałą lokalizację zapewniającą wysoką przepustowość.

Podstawowa technologia polega na wykorzystaniu pary przegrzanej. Para przegrzana jest efektywnym nośnikiem ciepła, stosowanym w procesach suszenia na skalę przemysłową. W fazie pilotażowej udało się przekształcić różne materiały biomasowe w hydrofobowe i rozdrabnialne ciała stałe, z dodatkową korzyścią w postaci lotnych związków jako przepływu obejściowego. Platforma technologiczna do ciągłego przetwarzania gorącej pary w SteamBio jest skalowalna i sprawdziła się na skalę przemysłową w temperaturach do 300°C.

SteamBio przezwycięża wiele ograniczeń, którym podlegają istniejące metody toryfikacji, a wszystkie wyjścia są czyste i nieskażone spalinami, co umożliwia maksymalny odzysk wartości i minimalny wpływ na środowisko.


stream_bio.jpg